Hufiec ZHP Krzeszowice
Hufiec ZHP Krzeszowice

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Hufiec ZHP Krzeszowice

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Krzeszowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Hufiec ZHP Krzeszowice.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre obrazki na stronie nie posiadają tekstów alternatywnych.
 • W serwisie występują linki, w opisach których nie znajduje się informacja, dokąd kierują.
 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie
 • są niedostępne, ponieważ pochodzą z różnych źródeł lub zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy
 • o dostępności cyfrowej.
 • Pliki PDF, DOC itp. – administrator strony stara się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i
 • osadzać teksty bezpośrednio w serwisie

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Emilia Owoc.
 • E-mail: emilia.owoc@zhp.net.pl
 • Telefon: 603040914

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska
 • Adres: ul. Karmelicka 31
  31-131 Kraków
 • E-mail: sekretariat@krakowska.zhp.pl
 • Telefon: 12 633 33 57

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro znajduje się na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Wejście jest na poziomie równym z gruntem, nie ma schodów. Od wejścia frontowego, bezpośrednio z ulicy, do biura prowadzi korytarz, ok. 3 metry. Miejsce parkingowe przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej jest ok. 20 m od wejścia do biura. Nie ma ograniczeń dla wejścia z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

Accessibility Toolbar